Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие

Проектът е насочен към укрепване капацитета на правоприлагащите, правоохранителните органи и администрацията за по-ефективно прилагане на установените стандарти за защита и институционални практики за превенция и противодействие на насилието, основано на пола и домашното насилие.

С комплекса от дейности се цели повишаване на професионалната компетентност за прилагане на подход, фокусиран върху правата на жертвите и подобряване на институционалното сътрудничество и взаимодействие в случаите на домашно насилие и насилие над жени.
Проектните дейности са съобразени с целта на програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021 за укрепване върховенството на закона и допринасят за постигане на заложения резултат на програмно ниво за повишаване на капацитета на българските институции в посочената област.

Проектът надгражда постигнатите резултати по предефиниран проект (ПДП) „Подобряване на националната рамка с цел привеждането й в съответствие със стандартите на Съвета на Европа (СЕ) и укрепване капацитета на компетентните институции за работа по случаи на насилие, основано на пола и домашно насилие“, реализиран в предходния програмен период и ще се осъществява в тясна координация с ПДП на Националното бюро за правна помощ (НБПП) във връзка с изпълнението на дейността по оценка на пилотния регионален механизъм за сътрудничество в областта на насилието, основано на пола и домашното насилие, изграден по посочения проект.

Партньор по проекта е Министерството на правосъдието, като водеща организация по изпълнението на дейността по оценка на изградения по проекта на НБПП регионален механизъм за сътрудничество.

Основните целеви групи са работещи в сферата на правосъдието (магистрати, кандидати за младши магистрати, съдебни служители, вещи лица, адвокати и др.), служители на правоохранителните органи и експерти от администрацията с компетентност в разглежданата област.

БЕНЕФИЦИЕНТ
Национален институт на правосъдието

ПАРТНЬОР
Министерство на правосъдието

БЮДЖЕТ
488 957 лв.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
48 месеца