Повишаване на професионализма в съдебната система

Проектът ще допринесе за повишаването на ефективността на съдебната система, чрез подобряване на процедурите за назначаване, подбор и кариерно развитие на магистратите, укрепване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека. Същевременно, ще бъдат предложени мерки за популяризиране на подходите на възстановително правосъдие и прилагането им в българския контекст.


Включени са следните дейности:

• Въвеждане на процедури с ясни правила за назначаване и подбор на магистрати, както и ясни правила за професионално развитие на магистратите въз основа на професионални и лични качества;

• Увеличаване на капацитета по изпълнението на Европейската конвенция за правата на човека чрез командироване на съдии в Европейския съд по правата на човека;

• Изграждане на капацитет/знания и проучване на механизмите на възстановителното правосъдие, прилагани в съдебните системи на Кралство Норвегия;

• Дейности по информация и публичност.


Специфични цели:

• Анализ на българската нормативна уредба, норвежките нормативни и правни способи, свързани с мерки за осигуряване на по-добро функциониране на българската съдебна система във връзка с процедурите за назначаване, подбор и кариерно развитие на магистратите;

• Укрепване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека;

• Усъвършенстване на практиките и процедурите, свързани с прилагането на механизмите за възстановително правосъдие;

• Създаване на единен регистър на съдебните преводачи за по-прозрачно и ефективно правораздаване.

БЕНЕФИЦИЕНТ
Висш съдебен съвет

ПАРТНЬОР
Норвежката съдебна администрация

БЮДЖЕТ
2 591 474 лв.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
48 месеца