Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност

Проектът отговаря на потребностите за осигуряване на подходяща обучителна среда на българските магистрати и други лица, работещи в сферата на правосъдието като предпоставка за ефективно прилагане на европейското право и установените стандарти за защита правата на човека.

Предвидените дейности са насочени към подобрено прилагане на европейската правна рамка от българската съдебна система, предвидено като резултат 2 от Програмна област 21 по програма „Правосъдие“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

Проектът предвижда създаване на интегрирана, координирана и структурирана обучителна среда за съдиите, прокурорите и други представители на професионалната общност, обезпечаваща подобрено прилагане на европейската правна рамка, заложено като резултат 2 на програма „Правосъдие“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Ефективното прилагане на правото на Европейския съюз и основните права е ключово за постигането на дефинираната цел на програмно ниво, насочена към укрепване на върховенството на правото.

Специфичните цели, към които е насочена реализацията на проекта, са:

1. Укрепване на професионалните знания и умения на магистратите и другите работещи в сферата на правосъдието за точно, еднакво и последователно прилагане на правото и ценностите на Съюза;

2. Модернизиране на обучителната среда – Опитът на Националния институт на правосъдието в областта на съдебното обучение до момента сочи, че провеждането на обучения, макар и съобразени с актуалните обучителни потребности на целевите групи, не е достатъчна гаранция за осигуряване на ефективно прилагане на правото на ЕС и защита на основните права. За постигането на тази цел е необходимо също българските магистрати и другите работещи в сферата на правосъдието да бъдат обезпечени с адекватни и достъпни обучителни ресурси (в учебната, извънучебна и работна среда), които да им осигурят възможност за придобиване на системни и задълбочени познания и обмен на актуална информация и опит в разглежданата област при отчитане на текущата им ангажираност.

Заложените специфични цели допринасят за:

  • Обезпечаване на ефективното прилагане на европейското право и основните права чрез създаване на рамка за устойчиво съдебно обучение в областта на основните права и върховенството на закона, провеждане на обучения в иновативни обучителни формати, разработване на достъпни самообучителни ресурси и провеждане на учебни посещения;

  • Подобряване на обучителната среда чрез прилагане на разнообразни и иновативни обучителни формати, превод на справочни материали на български език, разработване на самообучителни ресурси, изграждане на споделени учебни пространства за развитие на знания, умения и компетентности и прилагане на иновативен модел за обучение на работното място, както и чрез изграждане на нов уебсайт и техническо обезпечаване на предвидените обучителни дейности;

  • Укрепване и надграждане на форума по права на човека, създаден от ВСС в рамките на предходния програмен период, като устойчива платформа за обмен на актуална информация и професионални знания и опит, допринасяща за единното прилагане на европейската правна рамка.

БЕНЕФИЦИЕНТ
Национален институт на правосъдието

ПАРТНЬОР
Норвежка съдебна администрация

БЮДЖЕТ
2 835 953 лв.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
48 месеца