Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

Българската пенитенциарна система подобно на другите системи в страните от Европа среща сериозни предизвикателства в последните години с материалните условия, медицинските грижи и предоставянето на достатъчно смислени дейности в затворите за лишените от свобода, които да подсилят техните способности за реинтеграция и социално включване обратно в обществото.

Общата цел на проекта е да допринесе за устойчивото внедряване на подход основаван на знанието, правата на човека и върховенството на закона в българската пенитенциарна система.

Специфичните цели на проекта са:

  • Подобряване на корекционната система чрез изграждане на „пилотен затвор“ свързан с център за обучение на персонала;
  • Осъвременяване и модернизиране на концепцията за обучение на персонал и изграждане на организация базирана на знанието;
  • Подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода и засилване на социалните им компетентности за намаляване на рецидива, с акцент върху уязвимите групи;
  • Засилване на взаимодействието и сътрудничеството със заинтересованите страни и гражданското общество.

БЕНЕФИЦИЕНТ
Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“

ПАРТНЬОР
– Университетски Колеж на Норвежката корекционна служба;
– Затвор Она;
– Преходно отделение Солхолмен.

БЮДЖЕТ
34 344 374 лв.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
50 месеца