Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност

Настоящият проект цели да разгърне системата за правна помощ към повече граждани от уязвими групи, както и да засили ролята на държавата в областта на домашното насилие, изпълнявайки ангажиментите й да осигури равен и открит достъп до правосъдие и правна помощ на лица, чиито основни човешки права са нарушени.
Основната интервенция е планирана към уязвими групи, живеещи под прага на бедност със специално внимание към три категории:

  • жертви на домашно насилие и насилие по полов признак;
  • деца в риск;
  • представители на ромската общност, вкл. живеещи в отдалечени и изолирани селски области.

Дейностите включват:

• Изготвянето на анализ на бариерите пред достъпа до правосъдие;

• Създаването на мобилни екипи адвокати и ромски медиатори;

• Подобряване капацитет на адвокатите от Националния регистър за правна помощ чрез обучения и създаване на координационен механизъм между община, местни звена на МВР, МТСП, съд и адвокатура, ключова администрация в 3 области – Стара Загора, Велико Търново и Варна, чиято синергия и синхронизирана работа биха имали потенциал за трансфер на резултата към останалите общини в страната за защита на най-уязвимите групи.

Специфични цели:

Улесняване на достъпа до правна помощ и правосъдие на 250 представители на
уязвими групи, включително жертви на домашно насилие и насилие по полов признак, деца, жени от малцинствен произход и/или от отдалечени и географски изолирани
райони чрез въвеждане на мобилни екипи за правна помощ в Стара Загора, Велико Търново и Варна;

• Създаване на пилотен механизъм за сътрудничество на местно ниво в областта на домашното насилие и насилието по полов признак, обхващащ представители на общински власти, локални подразделения на Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика, съдебната система и адвокатурата в Стара Загора, Велико Търново и Варна;

• Подобряване на координацията между отделните административни единици на местно ниво в подкрепа на жертви на домашно насилие и насилие по полов признак;

• Инвестиция в капацитета на 300 адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ и подобряване на знанията им по темите превенция на дискриминация, преодоляване на стереотипи и предразсъдъци, домашно насилие и насилие по полов признак;

• Подобряване на двустранните отношения между Норвегия и България чрез обмен на опит и провеждане на 2 работни посещения в областта на домашното насилие и насилието по полов признак;

• Подобряване на нивото на информираност на широката общественост по отношение на достъп до правна помощ и овластяването на уязвими групи, в частност на жертви на домашно насилие и насилие по полов признак да защитават правата си чрез правна помощ.

Проектът отразява приоритетните области на Меморандума за разбирателство по НФМ 2014 – 2021 г. в частта, касаеща подобряване на реакцията на държавата за защита и подкрепа на жертви на домашно насилие и насилие по полов признак, въвеждане на стандартите в областта на правата на човека и подобряване на ситуацията на ромските общности в страната, включително във връзка с организиране на информационни кампании и акции за повишаване на чувствителността по гореизброените теми, както и обучения и подготовка на специалисти от правната система. Инициативата е в съответствие и с основните очаквани резултати на програмно ниво съгласно Споразумението за финансиране на Програма „Правосъдие“, Програмна област 21, а именно резултат 4 „Повишен капацитет на българските власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“.

БЕНЕФИЦИЕНТ
Национално бюро за правна помощ

ПАРТНЬОР
Норвежка съдебна администрация

БЮДЖЕТ
1 466 872 лв.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
36 месеца