Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите

Условията на живот в пенитенциарните институции продължават да срещат критика от страна на международни и национални организации за защита правата на човека.

Този проект подкрепя усилията на България да продължи въвеждането на фундаменталните принципи, установени в конвенциите и препоръките на Съвета на Европа и международните стандарти, свързани с местата за задържане, които гарантират по-добри условия на живот и труд.

Реализирането му предвижда лишените от свобода и задържаните лица да бъдат поставени в по-добри условия, а на служителите в местата за лишаване от свобода да бъдат осигурени по-добри и безопасни условия на труд. Създаването на по-здравословна среда за лицата, изтърпяващи наказания, е ключова предпоставка за осигуряване на индивидуализация при изпълнение на наказанието. С изпълнението на проекта ще се създадат и условия за реализиране на по-широк окръг от дейности, услуги и информираност в рамките на местата за изтърпяване на наказания, с акцент върху уязвимите групи, включително роми.

Основните цели на проекта са :

  • Подобряване на условията за лишени от свобода и задържани лица;
  • Намаляване на пренаселеността;
  • Подобряване изпълнението на Европейските рамкови решения, споразумения и препоръки, свързани с трансфера на осъдени лица и спазване на човешките права;
  • Подобряване подготовката за излизане на свобода и по-добро социално включване на лишените от свобода с фокус върху уязвимите групи, включително роми;
  • Засилване ролята на корекционните услуги в правосъдната система.

БЕНЕФИЦИЕНТ
Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“

ПАРТНЬОР
Затвор Она

БЮДЖЕТ
12 849 803 лв.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
48 месеца