Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода

Този проект цели засилване прилагането на алтернативни мерки на лишаването на свобода чрез повишаване квалификацията на пробационните служители, актуализиране на инструментариума за диагностика на осъдените на пробация и въвеждане на нови програми за обществено въздействие и междуинституционално сътрудничество.

Основните дейности по проекта са насочени към повишаване на професионалната квалификация на пробационните служители и специфичните функции, които те изпълняват в системата за изпълнение на наказанията, което предполага наличието на компетенции, които да осигуряват ефективността на налаганите от съда пробационни мерки.

Развитието на пробационните служби, промените в нормативната уредба, както и промените в обществото и в социално-демографския профил на правонарушителите, поставят пред пробационните служители предизвикателството за непрекъснато усъвършенстване. Това предизвикателство касае както повишаването на техните професионални компетенции в контекста на специфичната дейност, която реализират, така и продължаващото им обучение и квалификация в дългосрочен план. В тази връзка е необходимо да се реализира актуална оценка на нуждите от обучение и развитие на пробационните служители, да се осъвремени Концепцията за обучението, която да осигури пълноценна система на обучения, отговарящи на нуждите на пробационните служители и релевантни на нуждите на осъдените на пробация лица.

БЕНЕФИЦИЕНТ
Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“

ПАРТНЬОР
Пробационна служба Агдер

БЮДЖЕТ
2 151 413 лв.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
48 месеца