Надзиратели се обучаваха как да работят с децата на лишените от свобода

Новини Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

40 служители от надзорно-охранителния състав на ГДИН участваха в обучение за придобиване на умения за работа с деца, чийто родители са лишени от свобода.
Събитието е в рамките на ПДП 2 „Повишаване капацитета на персона в затворите, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ , Програмна област 19, Програма „Правосъдие“ на Норвежкия Финансов механизъм 2014 – 2021.
В изпълнение на Дейност 2.4.1 „Разработване на специализирана програма за обучение на персонала за работа с деца с родители лишени от свобода“ надзиратели от затвори и затворнически общежития бяха в Банкя, в периода 4-9 декември 2023 г.
В програмата на обучението бяха включени теми, ориентирани към Препоръката на Съвета на Европа CM/Rec (2018) 5 за деца на родители, лишени от свобода. Засегнати бяха и европейски практики на включване на детската перспектива във функционирането на затвора.
Обучението бе проведено от норвежките експерти Хенриета Брюне и Карен Йохансон от Затвора Она и д-р Весела Банова – външен експерт по Дейност 2.4.1 на ПДП 2. Норвежките експерти запознаха участниците в обучението с наръчника с оперативни процедури за персонала при прием на деца: комуникация, провеждане на обиск, конфиденциалност.
Д-р Весела Банова представи детайли от Програмата за обучение на персонала за работа с деца с родители лишени от свобода, която ще бъде ориентирана към децата, посещаващи своите родители в затвора. Тя е съобразена с тяхната уязвимост и емоционална чувствителност.
Предвидено е програмата и наръчника да залегнат в програмата за първоначално обучение на персонала на ГДИН.