В учебния център на ГДИН в Плевен експерти от България и Норвегия обсъдиха прилаганите рехабилитационни програми

Новини Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

Работни срещи с норвежките партньори по проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“

Екипът на ПДП 2 проведе работни срещи с норвежките партньори по проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ на НФМ. Срещите се организираха в Учебния център на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ в Плевен в периода 29 март – 1 април 2022 г.

В рамките на събитието по дейност 3.1 „Оценка и анализ на нуждите на лишените от свобода и особено на уязвимите групи, включително преглед на прилаганите рехабилитационни програми“ беше представен дизайнът на проучването от външните експерти д-р Валентина Караганова и г-жа Венета Раденкова. Изследването е насочено към основните потребности на лишените от свобода за успешна им интеграция в общността, живота им на свобода и водене на законосъобразен начин на живот. Предвижда се окончателната версия на анализа да е готова до края на месец май 2022 г. Норвежките експерти от Академията на норвежката корекционна служба, Затвора Она, Преходното отделение Сулхолмен и Пробационната служба Агдер изразиха интерес към изследването, както и готовност за съдействие и подкрепа в бъдещата работа от проекта. В него са включени разработването на специализирани програми за лишени от свобода, обучение на служители на ГДИН за тяхното прилагане и създаване на рамка за междуинституционално сътрудничество.

Втората работна среща се осъществи в рамките на дейност 5.1 „Анализ на инструмента за оценка на риска за лишени от свобода, който се използва в момента и препоръки за подобрения“. В нея взеха участие представители на норвежките партньори, националният експерт по дейността проф. Нели Петрова и експертна група от служители на затворите.

Под формата на презентация проф. Петрова представи изготвения анализ на инструмента на риска на лишените от свобода (OASys), който се използва в момента, както и изведените препоръки.

Проведеното проучване на предимствата и недостатъците на инструмента OASys в структурен план и прилагането му за оценка на осъдените, е първото в системата на българските затвори мащабно и съдържателно изследване сред професионалистите от внедряването й през 2002 г. Получените резултати от количественото измерване по отношение на обхвата на оценката и нейната релевантност, полезност и процес на изготвяне са корелирани с данните от качественото проучване на документацията и полуструктурираното интервю. Направеният анализ дава възможност за идентифициране на предимствата и недостатъците на инструмента в структурен план, имащи значение за неговото прилагане в местата за лишаване от свобода.

В рамките на дейността се полагат усилия да се привлекат международни експерти, които на базата на изготвения анализ да предложат модерен вариант на инструментариума, който в последствие да бъде адаптиран за нуждите на българската пенитенциарна система. Предвидено е неговото дигитализиране и провеждане на обучения на персонала за работа с него.