Почти 8000 души от уязвими групи са получили първична правна помощ по проект, финансиран от НФМ

Новини Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност

Интервю с председателя на Националното бюро за правна помощ Наталия Илиева в БТА:

Почти 8000 души са получили първична правна помощ по проект за подобряване достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност, със специален фокус – жени, деца, ромска общност и домашно насилие. Това каза в интервю за БТА председателят на Националното бюро за правна помощ (НБПП) Наталия Илиева. Повод за разговора е 25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените.

От тях над 600 са жертви на домашно насилие или насилие, основано на полов признак. Над 40 са докладваните случаи на домашно насилие и насилие по полов признак общо в полицията и съда, посочи Илиева.

По проекта 213 адвокати са преминали обучение за превенция на дискриминация, борба със стереотипи и предразсъдъци и подкрепа на жертви на домашно насилие и насилие по полов признак. Има седем мобилни екипа, които предоставят правна помощ под формата на консултации в малки и отдалечени населени места, каза още тя.

Следва пълният текст на интервюто:

 

От сравнително скоро НБПП работи по програма, насочена към жертвите на домашното насилие. Какви са последните данни? Има ли увеличение на случаите?

– НБПП изпълнява проект „Подобряване достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност, със специален фокус – жени, деца, ромска общност и домашно насилие“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм. Проектът се изпълнява в три области – Варна, Велико Търново и Стара Загора.

По този проект са получили първична правна помощ, в това число и жертви на домашно насилие, 7397 лица. От тях над 600 са жертви на домашно насилие или насилие, основано на полов признак. Над 40 са докладваните случаи на домашно насилие и насилие по полов признак общо в полиция и съд.

По проекта 213 адвокати са преминали обучение за превенция на дискриминация, борба със стереотипи и предразсъдъци и подкрепа на жертви на домашно насилие и насилие по полов признак. Има седем мобилни екипа, които предоставят правна помощ под формата на консултации в малки и отдалечени населени места.

Една от дейностите по проекта е създаване на координационен механизъм за защита на жертви на домашно насилие и насилие по полов признак, включващ служители на МВР, Министерството на труда и социалната политика, Община, съд и адвокатура, и други институции, които имат отношение към защитата на тези лица.

На 16 март 2023 г. се подписа меморандум между Министерството на правосъдието, НБПП, МВР и адвокатските съвети, към които има разкрити Регионални центрове за консултиране, по силата на който МВР пое задължение да информира пострадалите от домашно насилие, че имат право на правна помощ. Адвокатските съвети поеха ангажимент да публикуват списък на дежурни адвокати, които да предоставят консултации на тези лица извън регионалните центове, съгласно решение на бюрото от 29 юни 2021 година.

По този начин държавата заяви воля за справяне с този проблем.

За първите два месеца на 2023 г. в НБПП постъпиха само две заявления за правна помощ от лица, пострадали от домашно насилие. От подписване на меморандума през март до 22 ноември 2023 г. са постъпили 56 заявления. Увеличението на лицата, търсещи закрила, е от една страна поради разясняване на правата на хората, получили консултации, и от друга – заради доброто взаимодействие между МВР и бюрото за правна помощ.

Работещи ли са последните промени, които парламентът прие?

– Една от важните промени е, че по искане на пострадалото лице държавните и общинските органи, лечебните заведения и юридическите лица, които осъществяват дейност по превенция и защита от домашното насилие, са длъжни в срок до 24 часа да препратят до съответния районен съд молбата за образуване на производство по издаване на заповед за защита. Искрено се надявам, че промените ще спасят много жертви на домашно насилие.

Има ли текстове, които трябва още да се подобрят? По отношение на защитата на жертвите – какво още може да се направи, за да се осигури по-добра закрила?

– В момента в Министерството на правосъдието се изработва координационен механизъм за защита на тези лица, който е регламентиран в Закона за защита от домашното насилие, и който ще допринесе за подобряване на координацията между институциите, имащи отношение към защита на тези лица.

А подготовката на адвокатите, които работят с НБПП, трябва ли да бъде надграждана?

– Имаме решение, с което се даде възможност на адвокатите, които са вписани в регистъра на бюрото и в регионалните центрове за консултиране, да дават изнесени консултации на място в институциите – полицейските управления, здравни заведения, кризисни центрове и др., където има жертви на домашно насилие. Те са задължени да преминат обучение за защита на лица, пострадали от домашно насилие, и в списъците, които адвокатските съвети следва да публикуват, фигурират само адвокати, преминали обучение.

По проекта са обучени 213 адвокати, като отделно от това Центърът за обучение на адвокати проведе няколко обучения. Самите адвокатски съвети по места организираха такива обучения.

/АБ/