Институциите в Стара Загора ще информират незабавно Адвокатската колегия за всеки сигнал за домашно насилие

Новини Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност

Всяка институция, получила сигнал за домашно насилие, да уведомява своевременно Адвокатската колегия, която незабавно да определи адвокат в помощ на пострадалия.

За това се договориха в Стара Загора Националното бюро за правна помощ, представители на адвокатурата, ОДМВР, прокуратурата, Дирекция „Социално подпомагане“ и неправителствени организации.

На срещата, организирана от Министерството на правосъдието и Националното бюро за правна помощ (НБПП) бе обсъждано създаването на координационен механизъм между институциите на местно ниво за защитата на жертвите от домашно насилие по проект, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (НФМ) и изпълняван от НБПП.

„В интерес на пострадалия е от първия момент на подаване на сигнала той да има осигурена правна помощ, да му бъдат разяснени правата и да знае какви правни действия може да предприеме“, каза Десислава Гайдарова ръководител на Програма „Правосъдие“ на НФМ и главен секретар на Министерството на правосъдието.

Такъв координационен механизъм с местните институции бе обсъден и в област Велико Търново преди месец, и вече се работи по него, обясни председателят на НБПП Наталия Илиева.

Ако резултатите от приложението на местно ниво са добри, то ще бъдат предприети действия механизмът да се приложи и на национално ниво, стана ясно по време на работната среща.

Г-жа Гайдарова обяви, че в област Стара Загора са предоставени общо 460 безплатни правни консултации от мобилните екипи от адвокат и ромски медиатор в отдалечени райони и ромски квартали за последната година по проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.

10 % от консултациите се отнасят за домашно насилие и насилие срещу личността, а  50 % от тях са свързани с казуси по отношение на деца – издръжка, родителски права, установяване на бащинство, извеждане на деца в чужбина, настаняване на деца при баби и дядовци, уточни Гайдарова. Тя акцентира, че вече има видими и добри резултати от разгръщането на системата за правна помощ и осигуряване на по-лесен достъп до правосъдие на уязвими групи – граждани в неравностойно положение, хората, които не разполагат с достатъчно средства, като фокусът на адвокатите, работещи по проекта, е засилване на защитата в областта на домашното насилие.