Междуинституционалното сътрудничество и работата на пробационните съвети във фокуса на семинар

Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода Новини

20 ръководители на пробационни служби, председатели на пробационни съвети и международни експерти участваха в семинар, организиран от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) в рамките на проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ (ПДП 3) по Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – 2021.
Събитието, което се състоя в периода 16-18 октомври 2023 г., е в изпълнение на поддейност 4.2 „Разработване и приемане на междуинституционални споразумения за сътрудничество със заинтересованите страни за подобряване на функционирането на Пробационните съвети на местно и национално ниво“ на ПДП 3.
Освен ръководители на пробационни служби и председатели на пробационни съвети от страната, в семинара се включиха още националният експерт Христо Орманджиев, университетски преподавател по право, както и международните експерти Весна Зелич Ференчич и Матеа Сршен, ръководители на местни пробационни служби от Хърватия. Гостите представиха европейските практики в работата на Пробационните съвети и функционирането на еквивалентни мултиинституционални комисии.
Дискутирано беше междуинституционалното сътрудничество и работа на Пробационните съвети в България и бяха представени разработените в рамките на проекта междуинституционални споразумения за сътрудничество със заинтересованите страни, с които се цели подобряване на функционирането на Пробационните съвети на местно и национално ниво.
Презентирана беше и работата на Пробационните съвети у нас, европейските практики, свързани с алтернативните мерки на лишаването от свобода, както и изпълнението на пробационните присъди и междуинституционалното сътрудничество.
Основен акцент в семинара беше поставен върху въвеждането на нови алтернативни мерки на лишаването от свобода в България, включително анализ на европейските пробационни практики и предложения за законодателни промени.