Челен опит: Как се предоставя правна помощ на уязвими групи, обсъждаха експерти в Осло

Новини Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност

Адвокати и ромски медиатор, работещи по предоставяне на правна помощ на уязвими групи, се запознаха с работата на Службата за безплатна правна помощ в Осло и Норвежкото бюро за разследване полицейско насилие и корупция.

Работното посещение се реализира по проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 и изпълняван от Националното бюро за правна помощ (НБПП).

В делегацията, предвождана от председателя на НБПП Наталия Илиева, взеха участие още съдии и участници в координационния механизъм с местните институции за бърза реакция при домашно насилие.

Българските експерти обмениха опит с колегите си от Норвежката адвокатска колегия, Центъра за продължаващо правно образование, Националната служба за медиация, Центъра за защита от сексуално малтретиране в Осло и Норвежкия детски омбудсман.

Обсъдени бяха добрите практики във връзка с достъпа до правосъдие, предоставянето, доброволчеството, ефективните правни средства за защита и подкрепата на пострадалите от престъпления, в контекста на националните правни системи и международните стандарти за правата на човека.

Проведоха се срещи и със заместник-председателя на Норвежката асоциация на юристите Хувард Холм, ръководителя на правния център Катрин Мокнес и ръководителя на Службата за безплатна правна помощ Георг Хансен, с които дискутираха норвежката система за правна помощ, достъпа до безплатна правна помощ, ролята на доброволците, повишаването на квалификацията на юристите и мерките за подобряване на качеството на правните услуги.

Експертите ни подчертаха големия принос на Норвежкия финансов механизъм в сектор „Правосъдие“ у нас и по-конкретно осъществяването на ефективен достъпът до правосъдие на хората, живеещи под прага на бедност и в отдалечени населени места, както и защитата на жертви от домашно насилие и насилие по полов признак. За пример бяха дадени реализираните за последните 2 г. над 7000 правни консултации на хора в отдалечени райони и ромски квартали в областите Стара Загора, Варна и Велико Търново. Акцент бе поставен и на успешното прилагане на координационния механизъм между местните съдилища, прокуратури, полиция и социални служби за бърза реакция при домашно насилие.