Детска пътека

Проект „Детска Пътека“, изпълняван от Сдружение „Асоциация на прокурорите в България“ с партньор Фондация Развитие на Северозападна България. Безвъзмездна финансова помощ от Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 е в размер на  343 020 лева. Дата на приключване на проекта – 5 август 2023 г.

Проектът ще подготви и въведе специализирана нова услуга, насочена към деца в риск, жертви или свидетели на престъпления със специален фокус към деца от ромската общност. Услугата „Детска пътека“  ще се въведе чрез проектна екосистема от експерти от Прокуратурата на Република България, МВР, съда, образователните и социалните институции, областните и местни власти.

Цел:

  • Развитие и въвеждане на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута на децата от ромската общност в контакт със закона и на жертвите на домашно насилие;
  • Въвеждане на нова услуга за работа с деца от ромската общност жертви или свидетели на престъпление, в конфликт със закона, уязвими деца от ромската общност, жертви или свидетели на престъпление или деца в конфликт със закона;
  • Изграждане на цялостна система на партньорство и сътрудничество между представителите на институциите, надграждаща и допълваща съществуващия Координационен механизъм и формиране на екипи за многосекторно сътрудничество;
  • Подпомагане на професионалистите в работата им с деца – жертви или в риск от насилие чрез актуализиране и подобряване на техните знания, компетенции, стилове и работни практики по начин, който отговаря на специалните нужди и най-добрия интерес на децата и в съответствие с националните, европейското и международното законодателство и стандарти;
  • Задълбочаване на сътрудничеството между институциите и ромските формални и неформални организации, структури и общности в интерес на преодоляването на съществуващите проблеми и превенцията на насилие и криминални събития, свързани с деца.

Внедряване на услугата „Детска пътека“ по места ще подобри работата по Координационния механизъм, създаден през 2010 г. Ще бъдат проведени 28 семинара за внедряване на услугата по места с най-малко 250 участници общо. Ще се повиши ефективността на експертните екипи за многосекторно сътрудничество в случаи на деца жертви или в риск от насилие. Ще се оптимизира и развити взаимодействие и сътрудничество между членове. Ще се актуализират знанията, компетенциите, стиловете и работните практики на членовете на екипите на КM по начин, който отговаря на специалните нужди на децата, следвайки техния най-добър интерес.