Малка грантова схема

Малката грантова схема (МГС) в рамките на програма „Правосъдие“ на НФМ 2014 – 2021 има за цел да подкрепи изпълнението на два резултата по Програмна област 21 „Ефективност и ефикасност на съдебната система, укрепване на върховенството на закона“:

• Резултат 3 „Повишен капацитет на българските власти в областта на правосъдието за деца“;
• Резултат 4 „Повишен капацитет на българските власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“.

Дейностите, допустими за изпълнение по проектите, включват внедряване на специализирани услуги за подкрепа за деца в риск и осигуряване на среда за закрила; обучения за специалисти (подкрепящи професии) по превенция и борба с домашното насилие; внедряване на специализирани услуги на местно ниво във връзка с домашното насилие и насилието, основано на полов признак; провеждане на кампании за повишаване на осведомеността и чувствителността относно домашното насилие и насилието, основано на полов признак.
Фокусът на МГС трябва да е върху ромската общност, по-конкретно върху уязвимите жени и деца. За изпълнението на ромския фокус са включени дейности със структура и съдържание, гарантиращи постигане на реален ефект и промяна за ромите в уязвима ситуация. От особена важност е да се достигне до самите групи в общността. За целта са приложими методи като консултативен процес по места, анализ на нуждите и потенциала, създаване на партньорства, информационни събития. Препоръчва се във всеки един етап от проектния цикъл да се използва специфична експертиза и да се включват ромските неформални групи и граждански организации.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки индивидуален проект е 50 000 евро, а максималният – 200 000 евро.

Крайният срок за изпълнение на дейностите е 30 април 2024 г.

Проекти:

„РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“
„Детска пътека (подготовка и въвеждане на детска услуга“ детска пътека“ при случаи на деца – свидетели или в риск от насилие)“
„Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“
„Партньорство с кауза“
„Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца – Община Горна Оряховица“
„Достъп до справедливост“
„Информиране – Разследване – Защита: Противодействие на насилието срещу жени (ПРОТЕКТ)“
„Въвеждане на ефективни интегрирани подходи в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“
„Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“