Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца – Община Горна Оряховица

Проектът „Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца – Община Горна Оряховица“ се изпълнява от Община Горна Оряховица в партньорство със Сдружение „Алфа клуб“. Безвъзмездна финансова помощ от Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 е в размер на 198 293 лева. Дата на приключване на проекта – 5 септември 2023 г.

Проектът цели да разгърне системата за повишаване капацитета на българските власти в областта на правосъдието за деца, жертви или свидетели на престъпление или деца в конфликт със закона; уязвими деца от ромската общност, жертви или свидетели на престъпление или деца в конфликт със закона; представители на ромски неформални групи и граждански организации, ромски медиатори, работещи в целевата общност.

Дейности:

  • Разработване и внедряване на специализирани услуги за подкрепа и осигуряване на среда за закрила за деца в риск;
  • Повишаване капацитета на местните власти- специалисти от общинска администрация и представители на партньора в областта на правосъдието за деца;
  • Организиране и провеждане на семинар за повишаване на осведомеността на местно ниво относно правосъдието за деца.

Цели:

Подкрепа, развитие и въвеждане на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите на децата в контакт със закона. Проектът допринася за увеличаване на достъпа и качеството на специализираните услуги, със специален фокус деца от ромската общност. Изпълнението на дейностите насърчава активното участие на ромската общност и сътрудничеството с местни институции и заинтересовани страни.