Въвеждане на ефективни интегрирани подходи в областта на домашното насилие и насилието по полов признак

Проектът „Въвеждане на ефективни интегрирани подходи в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“ се изпълнява от Фондация „П.У.Л.С.“в партньорство с INTERMEZZO UNGDOMSORGANISASJON. Безвъзмездна финансова помощ от Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 е в размер на 253 249 лева. Дата на приключване на проекта – 26 април 2024 г.

Проектът е насочен към подкрепа на развитието и въвеждането на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите на жертвите на домашно насилие. Отразява нуждата от противодействие срещу насилието, основано на пола сред ромски жени чрез развитие и ефективни мерки в областта на домашното насилие и въвеждане на нови подходи в работата с уязвими групи, чрез включването им в тези процеси.

Дейности:

 • Оценка на обучителните нужди, разработване на обучителни програми, oбучения за специалисти по превенция и борба с домашното насилие;
 • Разработване и внедряване на специализирани услуги на местно ниво във връзка с домашното насилие и насилието, основано на полов признак;
 • Провеждане на кампании за повишаване на осведомеността и чувствителността относно домашното насилие и насилието, основано на полов признак;
 • Обмяна на опит и добри практики с партньор от Норвегия. Изпълнението на дейностите е обвързано със заложените цели и индикатори, което гарантира постигане на очакваните резултати.

Основната цел на проекта е да подкрепи развитието и въвеждането на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите на ромските жени и момичета, жертви на домашно насилие.

Специфични цели:

 • Намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство;
 • Укрепване на отношенията между страната донор Норвегия и страната бенефициент – България;
 • Повишаване капацитета на българските власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак;
 • Активно участие на ромската общност и сътрудничеството с местни институции и заинтересовани страни;
 • Увеличаване на достъпа и качеството на специализираните услуги, със специален фокус уязвимите жени и деца от ромската общност;
 • Повишаване на експертизата на специалистите, работещи по темата превенция и борба с домашното насилие;
 • Повишаване на осведомеността и чувствителността относно домашното насилие на широката общественост;
 • Разработване и внедряване на специализирани услуги на местно ниво във връзка с домашното насилие и насилието, основано на полов признак.