Партньорство с кауза

Проектът „Партньорство с кауза“ се изпълнява от Център „Динамика“ Русе в партньорство с Клуб „Отворено общество“ – Русе и Областна администрация – Русе. Безвъзмездна финансова помощ от Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 е в размер на 227 526.25 лева. Дата на приключване на проекта – 3 април 2024 г.

Проектът отразява нуждата от противодействие срещу насилието, основано на пола сред ромски жени чрез развитие на устойчиви стратегии за взаимодействие с цел превенция на насилието и насърчаване на търсенето на помощ и подкрепа.

Цели:

 • Предлагане на нови подходи в работата с уязвими групи жени в Русенска област, чрез включването им в тези процеси;
 • Повишаване на капацитета на професионалистите за приложението на чувствителен към половете подход за превенция на насилието при работата им с уязвими групи жени;
 • Повдигне на дебат за ролята на ромските жени в обществото;
 • Повишаване на общественото съзнание за проблемите на ромските жени и множествената дискриминация, с която се сблъскват.

Акцент в проекта е създаването на Консултативен център с безплатна помощ за ромските жени в Русе, който ще извършва изнесени приемни в общините на Русенска област. Внимание се обръща на подрастващите и тяхното ранно възпитание за нетърпимост към домашното насилие и спазването на човешките права. Интегрираният подход на проекта включва в действията си и регионалните медии, които ще бъдат въвлечени в процеса за превенция и защита на домашното насилие, основано на пола с фокус върху ромската общност.

Специфични цели:

 1. Осигуряване на защита срещу насилие, основано на пола срещу ромски жени и момичета в Русенска област чрез прилагане на нов подход за увеличаване достъпа им до специализирани услуги.
 2. Установяване на реалната картина за знанията на ромските жени и момичета за начините на защита от домашно насилие и принос за превенцията му на местно ниво;
 3. Повишаване капацитета на професионалистите (съдии, прокурори, полицаи, социални работници и др.) за приложението на чувствителен към половете подход за превенция на насилието при работата им с уязвими групи жени;
 4. Повишаване на общественото съзнание за проблемите на жените с фокус върху ромите и множествената дискриминация, с която се сблъскват;
 5. Привличане на местни ромски лидери и организации при реализацията на интегрирания подход за противодействие на домашното насилие и насилието срещу жени в Русенска област.
 6. Повишаване обществената информираност и чувствителност сред подрастващите за домашното насилие, основано на пола и спазването на човешките права. Трансфериране на добри практики от европейските страни при превенция и защита от домашно насилие.
 7. Отправяне на препоръки към стратегическите документи на местно и областно ниво, свързани с дейности по превенция и защита на жертви на домашно насилие.
 8. Повишаване капацитета на партньорските организации за съвместна работа при осъществяване на дейности, свързани с превенция и защита от домашно насилие със специален фокус върху уязвимите жени и деца от ромската общност.