Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона

Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“, изпълняван от Фонд за превенция на престъпността – ИГА – Пазарджик с партньори Фондация Рома – Лом и Регионално развитие Рома – Пловдив. Безвъзмездна финансова помощ от Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 е в размер на  252 436 лева. Дата на приключване на проекта – 30 април 2024 г.

Проектът е насочен към подобряване на статута и възможностите на децата в контакт със закона от три ромски общности в градовете Пловдив, Пазарджик и Лом.

Целевите групи на проекта са:

  • 120 уязвими деца от трите ромски общности: жертви или свидетели на престъпление и деца в конфликт със закона;
  • 90 представители на ромски неформални групи и граждански организации, ромски медиатори, работещи в целевата общност.

Първия етап на проекта:

  • Извършване на проучване в трите ромски общности на проблеми, свързани с целевите групи;
  • Изготвяне на анализ на нуждите и потенциала в трите общности;
  • Консултативен процес с организации и лидери от трите града.

Втори етап на проекта:

  • Разработване и внедряване в трите региона на специализираната услуга „Центъра за консултиране и правна помощ за деца“ във функциониращи помещения на кандидата и двата партньора;
  • Насърчаване на активното участие на ромската общност в общините Пазарджик, Пловдив и Лом;
  • Изграждане на партньорства с ключови институции в трите общини, които имат значение за работата с деца в контакт със закона, чрез 3 работни срещи и подписване на двустранни споразумения;
  • Повишаване на капацитета на екипите на центровете и ключовите институции за работа с деца в контакт със закона чрез 3 специализирани обучения.

На всички етапи на проекта осъществяване на сътрудничество с норвежката организация SAVE A CHILD, която ще изготви проучване на опита на Норвегия в работа с деца в контакт със закона, ще консултира проекта, ще участва в онлайн срещи и финалната конференция.