„РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“

Проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, изпълняван от сдружение с нестопанска цел „Евроклуб Жена“

с партньор Община Тунджа. Безвъзмездна финансова помощ от Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 е в размер на  186 305 лева. Дата на приключване на проекта – 5 април 2024 г.

Проектът поставя в своя фокус, уязвими групи деца и жени от ромски общности, както и преподаватели, специалисти и работодатели, които комуникират и работят с тях ежедневно.

Целта е да се осигури подход в работата с уязвими групи, деца и жени от ромски общности на територията на община Тунджа и област Ямбол, чрез включването им в процеси по информиране и обучение с цел разпознаване и ограничаване на половите неравенства, дискриминацията и стереотипите, които имат негативен отзвук в развитието на цялото обществото –  в семейството, в училище, на работа.

Ще се работа активна в няколко училища и фирми, в които се обучават и работят предимно представители на ромската общност, за повишаване на капацитета на професионалисти за използване подходящи подход, за превенция на насилието и повишаване на съзнанието за проблемите на ромските жени и дискриминацията, с която се сблъскват.

Основна дейност по проекта е и създаване SOS кабинет –  услуга на местно ниво във връзка с домашното насилие и насилието, основано на полов признак.

Специфичните цели са:

  • Оценка на настоящата информираност и знания на жени и деца от ромски произход, относно степента на познаване, различаване и идентифициране на домашното насилие и насилието по полов признак;
  • Създаване на обучително съдържание – наръчници и ръководство за това как преподаватели, обучители, представители на ромски неформални групи и граждански организации, ромски медиатори, работещи с целевата общност;
  • Повишаване на капацитета на 30 учители и подобряване на знанията им по темите превенция на дискриминация, преодоляване на стереотипи и предразсъдъци, домашно насилие и насилие по полов признак;
  • Подобряване на нивото на информираност на ученици и жени, представители на ромската общност, относно идентифицирането на домашното насилие и насилието по полов признак, достигайки до тях чрез училищата и работните им места;
  • Създаване на услуга на местно ниво във връзка с домашното насилие и насилието, основано на полов признак чрез SOS кабинет.