Достъп до справедливост

Проект „Достъп до справедливост“, изпълняван от Институт за социални дейности и практики с партньор Фондация Здраве и социално развитие. Безвъзмездна финансова помощ от Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 е в размер на  358 305 лева. Дата на приключване на проекта – 5 април 2024 г.

Проектът е насочен към подобряване възможностите на уязвими деца от ромската общност да получат справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие чрез развиване и внедряване на специализирана социална услуга „Достъп до справедливост“, която се основава на интегриран подход. В разработването й е насърчено активното участие на ромската общност в два квартала в гр. София (Филиповци и Факултета). Информационна кампания в общността (сензитивиращи срещи, обучителни ателиета и семинари) ще повиши чувствителността, познанията и уменията за правата на децата в контакт със закона и начините за застъпничество на родителите за тях.

Чрез участващо изследване и консултации в общността и сред заинтересованите страни, ще се дискутират трудности и нужди, които децата имат при контакт с правосъдието, ще се идентифицират техните очаквания от подкрепа.

Експертен екип, стъпвайки на резултатите от изследването и консултациите ще разработи програма за специализирана услуга, която ще се предоставя в обособена и оборудвана специализирана среда, от обучен интердисциплинарен екип, с подкрепата на лидери и медиатори от общността и институционална подкрепа.

Цели:

  • Повишаване чувствителността и познанията на ромската общност за правата на децата, жертви или свидетели на престъпление или децата в конфликт със закона в достъпа им до правосъдие;
  • Развиване уменията на ромската общност  да изпълняват ролята на застъпници на децата си и насърчаване на активното им участие и сътрудничеството с местни институции и заинтересовани страни;
  • Разработване на материали за повишаване на капацитета на родители и на местната общност за подобрен достъп до приятелско правосъдие и провеждане на информационни кампании.
  • Развиване и внедряване на специализирана социална услуга „Достъп до справедливост“ за деца жертви или свидетели на престъпление или деца в конфликт със закона и техните семейства;
  • Допринасяне към намаляване на социалните различия между уязвимите деца от ромската общност чрез увеличаване на достъпа им до качествени социални услуги за подкрепа;
  • Повишаване на компетенциите на професионалисти и представители на българските власти – служители на системата за закрила, социални услуги, полиция, прокуратура, съд, членове на МКБППМН за подобряване на достъпа на децата от ромски произход до приятелско правосъдие.