Одобрени са проектите по Малка грантова схема

Новини

След извършена оценка и подбор Програмният оператор на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 публикува списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по Малка грантова схема.

Със своя заповед № ЛС-04-226/23.05.2022 г., ръководителят на Програмния оператор одобри за финансиране следните проекти по Резултат 3 „Повишен капацитет на българските власти в областта на правосъдието за деца“:

  1. Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“ с кандидат „Фонд за превенция на престъпността – ИГА – Пазарджик“;
  2. Проект „Достъп до справедливост“ с кандидат Сдружение „Институт по социални дейности и практики“ ;
  3. Проект „Детска пътека (подготовка и въвеждане на детска услуга“ детска пътека“ при случаи на деца – свидетели или в риск от насилие)“ с кандидат Сдружение „Асоциация на прокурорите в България“ ;
  4. Проект „Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца – Община Горна Оряховица“ с кандидат Община Горна Оряховица.

Със своя заповед № ЛС-04-227/23.05.2022 г., ръководителят на Програмния оператор одобри за финансиране следните проекти по Резултат 4 „Повишен капацитет на българските власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“:

  1. Проект „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“ с кандидат Сдружение „Съюз за България“ ;
  2. Проект „Информиране – Разследване – Защита: Противодействие на насилието срещу жени (ПРОТЕКТ)“ с кандидат „Камара на следователите в България“;
  3. Проект „Въвеждане на ефективни интегрирани подходи в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“ с кандидат „Позитивни умения на личността в социума „П.У.Л.С“ ;
  4. Проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“ с кандидат Сдружение с нестопанска цел „Евроклуб Жена“;
  5. Проект „Партньорство с кауза“ с кандидат Център „Динамика“ – Русе.