Виртуален обмен на опит между НИП и Съвета на Европа

Новини

Националният институт на правосъдието в сътрудничество със Съвета на Европа (СЕ) организира проучвателно посещение в специализираните органи и структури на СЕ, отговорни за приемане и прилагане на международните стандарти за превенция и противодействие на насилието над жени и домашното насилие.

Посещението се проведе в дигитална среда под формата на обмен на професионален опит и добри практики по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван от Националния институт на правосъдието с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.                                                                                                                              

Участие във виртуалния обмен на опит взеха български магистрати и експерти – членове на работната група, на която е възложено разработването на Ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола за магистрати, експерти от Секциите за равенство на половете и права на децата на Съвета на Европа, Секретариата на GREVIO, Европейския съд по правата на човека, както и външни експерти, взели участие в изготвянето на относимите ръководства на СЕ в разглежданата област.

В рамките на дигиталното учебно посещение бяха представени и обсъдени идентифицирани от GREVIO добри практики в областта на разследването и наказателното преследване на престъпни деяния, свързани с насилие над жени и домашно насилие и ефективна защита правата на жертвите, актуалните тенденции в практиката на ЕСПЧ в посочената област (в т.ч. най-често допусканите пропуски от националните правоприлагащи органи), както и утвърдените стандарти и практики на Съвета на Европа за осигуряване на дружелюбно към децата правосъдие. Обменен беше и опит относно методологическите аспекти при разработването на ръководства и обучения по прилагане на стандартите за превенция и противодействие на насилието над жени и домашното насилие за органите на съдебната власт.

Участниците се запознаха пряко и с процедурите и конкретния инструментариум на специализираните структури на СЕ за противодействие на разглежданите форми на насилие, като важна предпоставка за единното разбиране и прилагане на международните стандарти в тази област на национално ниво.

Резултатите по дейността ще бъдат взети предвид при изготвянето на Ръководството за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола.