Приключи първото обучението, посветено на гражданскоправните и психологичните аспекти на домашното насилие

Новини

Успешно приключи първото обучение за съдии, разглеждащи граждански дела, съдебни и полицейски служители на темата “Домашното насилие в гражданскоправен контекст. Психологични аспекти”.

То бе организирано от Националния институт на правосъдието, по проекта „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Акцентите в обучителните модули бяха свързани с Международноправна уредба на домашното насилие, съотнесена към Закона за защита от домашно насилие, грижата на съда за детето – жертва на домашно насилие, психологично  консултиране при домашно насилие и психологични аспекти и фактори на домашното насилие.

Участниците преминаха през самостоятелна работа с учебния материал, групови дейности, ориентирани към обмен на практика и опит, както и обсъждане на казуси, посредством виртуална класна стая.