МП обяви обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на анализ на причините за неефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ“

Новини

Министерството на правосъдието обяви обществена поръчка с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕЕФЕКТИВНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА“.

Обявлението е публикувано в Регистър на обществените поръчки (eop.bg). Срокът за подаване на оферти е 01.08.2022 г.

Дейността по изготвяне на Анализа е част от проект, изпълняван от дирекция „Процесуално представителство на република България пред Европейския съд по правата на човека“. Той е конкретен отговор на продължаващите констатации на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно забавеното изпълнение на решенията на ЕСПЧ от отговорните национални власти и особено на решенията, които са поставени в процедура на засилено наблюдение. Проектиран е с цел да подпомогне взаимодействието между отговорните участници за осигуряване на ефективно прилагане на правозащитните стандарти, развити в практиката на ЕСПЧ, от органите на законодателната, изпълнителната власт и съдебната власт.

Проект „Засилване на националния капацитет за изпълнение на решенията на ЕСПЧ“ се осъществява с финансовия принос на Норвежкия финансов механизъм  2014 – 2021 по програмна област „Правосъдие“.