Безвъзмездно се разпространява сред адвокати ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до ЕСПЧ

Новини

Министерство на правосъдието издаде за безвъзмездно разпространение сред адвокати „Практическото ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до ЕСПЧ“ (в оригинал Practical Guide On Admissibility Criteria).

Книжният тираж на изданието е предоставен на Висшия адвокатски съвет, Центъра за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, Националното бюро за правна помощ с ангажимент да той да бъде достигне до адвокати, адвокатски колегии и центрове за консултиране, предоставящи безплатна правна помощ в София и страната.

Ръководството представя ясно и структурирано условията за допустимост на индивидуалните жалби, както и актуален анализ на практическите въпроси по тяхното прилагане и е безценен помощник на практикуващите пред Съда в Страсбург адвокати.

Допълнено издание е изготвено от Регистратурата на Съда във връзка с промените, въведени след влизането в сила през м. август 2021 г. на Протокол 15 към Европейската конвенцията за правата на човека. С него се намали срокът за подаване на жалба пред Съда от 6 на 4 месеца и се утвърдиха принципа на субсидиарността и доктрината за „свободата на преценка“ на държавите – страни по Конвенцията.

Преводът е направен със средства по Норвежки финансов механизъм по проект „Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека “ и е публикуван на интернет страницата на Съда, в разработената наскоро платформа на ЕСПЧ за обмен на знания (ECHR-KS). Българският превод е един от първите сред неофициалните езици на държавите – членки: https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_BUL.pdf