Интердисциплинарно обучение по проблеми на родителското отчуждение за смесена група от магистрати и други специалисти

Новини

49 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво, държавни съдебни изпълнители и социални работници взеха участие в организираното от Националния институт на правосъдието хибридно обучение на тема: „Отчуждението на детето в хипотезите на домашно насилие и родителски конфликти”

То се проведе на 6 и 7 ноември 2023 г. под ръководството на мултидисциплинарен екип от специалисти с утвърдена експертиза в областта и осигури възможност за запознаване с разбирането за родителското отчуждение в юридически, психологичен и психиатричен контекст.

Проф. д.ю.н. Шазиа Чоудри, преподавател по право в Университета в Оксфорд, разгледа съдържанието на понятието „родителско отчуждение” според основните теории, които го утвърждават. Тя обърна специално внимание на актуалния дебат в международен план относно използването на това понятие и опасностите, свързани с пренебрегване на най-добрия интерес на детето, включително в хипотезите на домашно насилие. Проф. Чоудри направи сравнителен преглед на добрите практики в областта, възприети от някои европейски и други държави и открои ключовите фактори, които националните съдии трябва да отчитат в работата си по делата, свързани с родителски конфликти и домашно насилие, за да осигурят прилагането на ориентиран към детето и информиран за насилието подход.

Съдия Галя Вълкова от СГС разгледа приложимостта на чл. 59, ал. 6 СК в контекста на правото на семеен живот, както и отчуждението на детето в резултат на домашно насилие. Участниците в обучението бяха запознати и с примерни задачи към съдебно-психологичните и психиатрични експертизи, които да им позволят да изследват в пълнота отношенията в семейството и връзката родител-дете.

Психологическата оценка на родителското отчуждение и влиянието му върху психичното здраве на детето бяха представени от съдебните експерти доц. д-р Анета Атанасова, детски и клиничен психолог и д-р Елена Михайлова, детски психиатър.

В рамките на проведените практически сесии участниците обсъдиха приложимостта на новопридобитите знания в практиката им, както и възможностите да подобрят взаимодействието си в съвместната си работа по случаи, свързани с отчуждение на детето от неотглеждащия го родител.

Обучителното събитие се проведе по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.